TAISEI (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 โดยมุ่งมั่นเพิ่มความพึ่งพอใจให้ลูกค้า
ด้วยบริการด้านการออกแบบและก่อสร้างที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย
มุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

 

อ่านเพิ่มเติม

DESIGN & CONSTRUCTION
การออกแบบและการก่อสร้าง

BUILDING RENOVATION
การปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร

BUILDING MAINTENANCE
การบำรุงรักษาอาคาร

ENVIRONMENTAL STUDIES
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

FEASIBILITY STUDIES
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ