5.Surveyor

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
2 – 8 ปี
อยุธยา, ชลบุรี, ระยองและภาคกลาง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (สาขาก่อสร้าง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการในงานสำรวจแนวและระดับได้อย่างถูกต้อง แก้ไข ปรับปรุงแบบหากเกิดข้อผิดพลาด ติดตามใบรับรองเครื่องมือที่ใช้ในงานทุกประเภท
2. ตรวจสอบและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานสำรวจว่ามีความถูกต้องและแม่นยำเสมอ
3. ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วงทุกรายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยเหลือหัวหน้าช่างสำรวจ วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการดูแลการทำงานของผู้รับเหมาช่วงและคนงานให้มีคุณภาพ
5. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 27 – 40
ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส. (สาขาก่อสร้าง /ช่างสำรวจ) หรือ สูงกว่า
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
– ค่าเช่าบ้าน, ค่าประจำโครงการ, เบี้ยกันดาร

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th