บริจาคปฎิทินใช้แล้ว ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา แก่สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด