บริจาคปฎิทินใช้แล้ว ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด