พิธีส่งมอบระบบติดตามและจัดการคุณภาพอากาศในห้องเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคารเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เรามักจะใช้ทำกิจวัตเป็นส่วนมาก ทำให้มีความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดี ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในอากาศรวมไปถึงปัญหามลพิษทางอากาศต่างๆ ดังนั้นการมีคุณภาพอากาศที่ดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสต่างๆ ในอากาศ

ทางผู้บริหารบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณนาโอฮิโตะ โอบะ กรรมผู้จัดการ และ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโครงการ Sustainable Air Pollution Mitigation and Management ภายใต้โครงการกิจกรรมวิจัย“การจัดการและลดผลกระทบมลพิษอากาศอย่างยั่งยืน” แพลตฟอร์มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการหาแนวทางรับมือ จัดการกับการจัดการมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน

โดยการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Panasonic Air wall type 20764 BTU R32 inverter with Nanoe X and Nanoe G technologies และ เครื่องกรองฝุ่น Panasonic Air-e Nanoe X gnerator ให้กับโรงเรียนในเขตปทุมวันในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา ที่ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่น PM 2.5 จำนวน 4 โรงเรียนดังนี้

1. โรงเรียนวัดปทุมวนาราม เครื่องกรองฝุ่น Panasonic Air-e Nanoe X gnerator จำนวน 3 เครื่อง
2. โรงเรียนสวนลุมพินี เครื่องปรับอากาศ Panasonic Air wall type 20764 BTU R32 inverter with Nanoe X and Nanoe G technologies จำนวน 2 เครื่อง
3. โรงเรียนวัดชัยมงคล เครื่องกรองฝุ่น Panasonic Air-e Nanoe X gnerator จำนวน 3 เครื่อง
4. โรงเรียนวัดดวงแข เครื่องกรองฝุ่น Panasonic Air-e Nanoe X generator จำนวน 2 เครื่อง

โดยการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่ 4 โรงเรียนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา