มอบบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นำโดยผู้บริหารระดับสูง (Mr.Naohito Ohba) และคณะผู้บริหาร
ร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีคุณวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ คุณคำปุน  รอดเดช  รองผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์
เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น