วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 – 8 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรี
25,000 – 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (Quality Control) ด้วยเอกสารระบบงานคุณภาพ
2. ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของโครงการ ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนการส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพและบริษัทฯ
3. ตรวจสอบ ตรวจประเมิน และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมารายย่อยเพื่อประกอบการส่งงาน (Payment)
4. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพงานก่อสร้าง และติดตามการแก้ไขให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ
5. จัดทำรายงานสรุปผลจากการตรวจประเมินฯ ที่มีผลกระทบระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานและกระบวนการก่อสร้าง
6. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพงานทุกขั้นตอน และทำการสรุป
7. ดูแลประสานงานด้านคุณภาพงานก่อสร้างหลังการส่งมอบ
8. ควบคุมดูแลบันทึกหลักฐานทางคุณภาพงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งมอบและสอบกลับได้
9. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

คุณสมบัติ
วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ปริญญาตรี : สาขา วิศวกรรมศาสตร์ โยธา
ประสบการณ์ : ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
ทักษะ : มีความรู้ความเข้าใจระบบงานคุณภาพ สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และทำงานเอกสารได้เป็นอย่างดี
: มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
***สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆได้***
ปฏิบัติงาน : ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 2,4) / เวลา 08.00-17.00 น.

สวัสดิการ
– Site Allowance
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
– ค่าทำงานล่วงเวลา
– ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
– ค่าล่วงเวลา
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ายานพาหนะ
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– ประกันสุขภาพกลุ่ม
– ประกันอุบัติเหตุ
– ลาบวช
– เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
– เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
– โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th