ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา รับมอบแม่พิมพ์จานรองแก้ว จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และ ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบแม่พิมพ์จานรองแก้ว จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากเส้นใยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ พร้อมทั้งประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือ “การศึกษานวัตกรรมเยื่อฟางข้าวแผ่นเส้นใยไม้อัดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ” ซึ่งดำเนินการภายใต้ บันทึกความร่วมมือ ลงนามร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวล้านนาและบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด