พิธีลงนาม MOU กับคณะเภสัชศาสตร์

คณะผู้บริหารบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย Mr.Naohito Ohba, Managing Director พร้อมคณะได้ร่วมหารือเพื่อสานต่อความความร่วมมือในโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและพื้นที่บริเวณโถงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และนับเป็นการพบปะหารือกว่า 9 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน