พิธีลงนาม MOU กับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ขานรับ SDGs Model และ BCG Economy Model ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการทำโครงการร่วมกัน ดังนี้

โครงการที่ 1: ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารอำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

โครงการที่ 2: อาคารอัจฉริยะ อาคารอำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

โครงการที่ 3: การบริหารทรัพยากรอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรในยุคนิวนอร์มอล 

โครงการที่ 4: การพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุมวลรวมจากเศษวัสดุก่อสร้าง เฟส 1 

 

อนึ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างองค์กร อันเป็นผลลัพธ์ของการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงสอดรับกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเน้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน