กิจกรรมสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, and Governance : ESG)

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR)