การออกแบบและการก่อสร้าง (DESIGN & CONSTRUCTION)
การก่อสร้างอาคาร คืองานบริการหลักของ Taisei (Thailand) โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีความซับซ้อนของวิศวกรกระบวนการผลิต (Process Engineering) เนื่องด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรสายงานวิศวกรรมและสายงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์อันยาวนาน และความสามารถของบุคลากรสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถพัฒนาแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัย (modern construction methods) ทำให้ผลงานการก่อสร้างของ Taisei (Thailand) ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและความพึงพอใจในการจัดการที่มีมาตรฐานสากล

 

การออกแบบ (DESIGN)
นอกเหนือจากงานก่อสร้างที่มีคุณภาพแล้ว งานออกแบบก็เป็นอีกหนึ่งความเชี่ยวชาญของ Taisei (Thailand) ที่สามารถออกแบบอาคารและอื่นๆ พร้อมจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้อย่างเหมาะสมลงตัวทั้งในด้านประโยชน์การใช้สอยและความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

 

การก่อสร้าง (CONSTRUCTION)
Taisei (Thailand) คือผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างมากกว่าโครงการซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมที่มีอย่างรอบด้านขององค์กร ทั้งในด้านองค์ความรู้ทางวิศวกรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงสามารถควบคุมระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมสามารถส่งมอบงานที่มีความสวยงามสมบูรณ์แข็งแรงถูกต้องตรงตามแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด และลูกค้าพึงพอใจ

 

การออกแบบและการก่อสร้าง (DESIGN & BUILD)
เพราะงานก่อสร้างต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ Taisei (Thailand) จึงนำเสนอการบริการด้านงานก่อสร้างอย่างครบวงจร ที่ดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญการเฉพาะทางในแต่ละด้านที่พร้อมให้การดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา การขออนุญาตก่อสร้าง การออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงงานด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ ภายในอาคาร โดยในทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมฯ

การปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร (BUILDING RENOVATION)
อาคารก็เหมือนร่างกายของคนเรา เมื่ออายุมากขึ้นก็ถดถอยเสื่อมสภาพตามกาลเวลา การปรับปรุงฟื้นฟูอาคาร เป็นงานบริการของ Taisei (Thailand) ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาประวัติความเป็นมา การสำรวจรังวัด การตรวจสอบสภาพอาคารเดิมทั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมงานระบบต่างๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูอาคารเก่าให้กลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การดูแลอย่างสม่ำเสมอนั้น ทำให้อาคารยังคงสภาพที่ดีและยังทำให้อายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 

การปรับปรุงฟื้นฟูงานระบบวิศวกรรม (M&E RENOVATION)
การปรับปรุงฟื้นฟูงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารที่ดำเนินการโดยทีมวิศวกรเฉพาะทางผู้มีความรู้ความเข้าใจในระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบประปาและระบบสุขาภิบาลเป็นอย่างดี

 

การปรับปรุงด้านการดำเนินงาน (OPERATION RENOVATION)
ฟื้นคืนชีวิตให้แก่สิ่งก่อสร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยบริการปรับปรุงฟื้นฟูให้ตึก อาคาร สถานที่ที่เสื่อมสภาพ โดยทีมวิศวกรจะทำการประเมินโครงสร้างอย่างละเอียดก่อนนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสถาปัตยกรรมเดิม

 

การยืดอายุการใช้งาน (RENEWAL RENOVATION)
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสถานที่ Taisei (Thailand) จึงมีบริการตรวจสอบสภาพอาคารโดยทีมวิศวกรมืออาชีพพร้อมส่งรายงานการประเมินผลและแนะนำแนวทางในการการปรับปรุงฟื้นฟูในอนาคต

การบำรุงรักษาอาคาร (BUILDING MAINTENANCE)
การบำรุงรักษาอาคาร เป็นงานบริการของ Taisei (Thailand) ที่เน้นบำรุงรักษาอาคารด้วยการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร

 

การให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PREVENTIVE MAINTENANCE)
การให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสิ่งปลูกสร้างที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL STUDIES)
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นงานบริการของ Taisei (Thailand) ที่เน้นการยกระดับคุณค่า (Value Up) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์คุณค่า อันจะนำไปสู่มูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการต่างๆ และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนและสภาพแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้

 

แนวคิดปลอดคาร์บอน (CARBON-FREE CONCEPT)
Taisei (Thailand) ส่งเสริมแนวคิดการเป็นบริษัทก่อสร้างที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการศึกษาแนวความคิดการก่อสร้างปลอดคาร์บอน พร้อมมุ่งเน้นการดูแลและรักษาธรรมชาติที่อยู่โดยรอบที่ดินหรืออาคารให้คงอยู่

 

อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ (ZERO ENERGY BUILDING : ZEB)
อาคารใช้พลังงานเป็นศูนย์ คืออาคารที่ออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร มีการประหยัดพลังงานในระบบต่างๆ และมีการผลิตพลังงานเองได้เท่ากับหรือมากกว่าพลังงานที่ใช้ในอาคาร การออกแบบอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้ใช้พลังงานเป็นศูนย์เป็นแนวคิดหลักที่สำนักงานแม่ Taisei Corporation ประเทศญี่ปุ่นกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero emissions) ซึ่งเป้าหมายของโลก กำหนดให้บรรลุภายในปี 2050

 

อาคารเขียว  (GREEN BUILDING)
อาคารเขียว คืออาคารที่ออกแบบให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยต้องครอบคลุมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการใช้ประโยชน์ของอาคาร ตั้งแต่การเลือกตำแหน่งที่ตั้งอาคาร การออกแบบ การก่อสร้าง การใช้งาน การบำรุงรักษา การดัดแปลง จนกระทั่งการรื้อถอนอาคาร การก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเพื่อให้เป็นอาคารเขียว เป็นแนวทางที่ประเทศต่างๆ มุ่งหวังและดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพในการออกแบบก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (FEASIBILITY STUDIES)
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นงานบริการของ Taisei (Thailand) ที่เน้นการศึกษาเบื้องต้นก่อนเริ่มออกแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงก่อนการลงทุนจริงซึ่งมีรายละเอียดการศึกษา ดังนี้

 

การพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์ (LAND UTILIZATION)
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษากฎหมายผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการนั้นๆ และมาตรการอื่นๆ เช่น ระยะห่างระหว่างอาคาร ระยะถอยร่น ความสูง เป็นต้น

 

กฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและการขออนุญาตฯ ที่เกี่ยวข้อง (CONCERNED REGULATIONS & PERMISSIONS) การศึกษาและการดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างภายใต้ข้อบังคับอาคารในฐานะตัวแทนของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระและระยะเวลาในการดำเนินการให้แก่ลูกค้า

 

การวิเคราะห์ต้นทุน (COST ANALYSIS)
การวิเคราะห์ต้นทุน โดยการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจว่าโครงการนั้นๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่ การคำนวนงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอย่างแม่นยำ โดยทีมงานผู้ชำนาญการที่สามารถทำการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ตลอดจนการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงาน โดยครอบคลุมทั้งในด้านค่าวัสดุ ค่าแรงงานช่าง ค่าดำเนินการต่างๆ อย่างละเอียด