เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา แก่สำนักสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ...

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน วันที่ 9 ธันวาคม 2566 จังหวัดชลบุรี ณ หาดนภาธาราภิรมย์ ปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก แลช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมนี้ เพื่อนพนักงานทุกท่านไม่เพียงแต่จะร่วมปลูกป่าชายเลนแต่จะยังทำกิจกรรมนันทนาการเป็นหมู่คณะ และเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังตลาดน้ำ 4 ภาค, ร้านมองช้างคาเฟ่ และตลาดหนองมน ...

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอาคารเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะคุณภาพอากาศภายในอาคารที่เรามักจะใช้ทำกิจวัตเป็นส่วนมาก ทำให้มีความเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากคุณภาพอากาศที่ไม่ดี ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในอากาศรวมไปถึงปัญหามลพิษทางอากาศต่างๆ ดังนั้นการมีคุณภาพอากาศที่ดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสต่างๆ ในอากาศ ทางผู้บริหารบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณนาโอฮิโตะ โอบะ กรรมผู้จัดการ และ บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโครงการ Sustainable Air Pollution Mitigation and Management ภายใต้โครงการกิจกรรมวิจัย“การจัดการและลดผลกระทบมลพิษอากาศอย่างยั่งยืน” แพลตฟอร์มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นการหาแนวทางรับมือ จัดการกับการจัดการมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Panasonic Air wall type 20764 BTU R32 inverter with Nanoe...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทร ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ...

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยผู้บริหารระดับสูง (Mr.Naohito Ohba) และคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณวัฒนา พุทธิสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ คุณคำปุน  รอดเดช  รองผู้จัดการกองทุนวันศรีนครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องกองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ COVID-19 จำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบ วันที่ 7 กันยายน 2565  ...

  รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. ...

  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นายบุญเสริม เวชกามา ผู้อำนวยการบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบจักรยานฟรีสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กพื้นที่ห่างไกลปั่นไปเรียน สร้างขวัญกำลังใจในการศึกษา โดยมีคุณชัยวัฒน์ ด้วงประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้กับลูกหลานเยาวชน นักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน   ...