“เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 Taisei Advanced Center  of Technology, Taisei Corporation ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมกันพัฒนาให้เกิดงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการยกระดับความสามารถด้านวัสดุการก่อสร้าง (Construction Material) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มช. พร้อม Mr.Tsuyoshi MARUYA Executive Fellow Deputy Chief of Taisei Advanced Center of Technology และ MR.NAOHITO...

รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และ ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบแม่พิมพ์จานรองแก้ว จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากเส้นใยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ พร้อมทั้งประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือ "การศึกษานวัตกรรมเยื่อฟางข้าวแผ่นเส้นใยไม้อัดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" ซึ่งดำเนินการภายใต้ บันทึกความร่วมมือ ลงนามร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวล้านนาและบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด   ...

  ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร วิทยาการความรู้ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาประเด็นทางสังคม การพัฒนาความรู้ในเทคโนโลยีขึ้นสูงและการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ในประเด็นเรื่องการศึกษานวัตกรรมเยื่อฟางข้าวแผ่นเส้นใยไม้อัดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Naohito OHBA, Managing Director of Taisei (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนามพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย          ...

คณะผู้บริหารบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย Mr.Naohito Ohba, Managing Director พร้อมคณะได้ร่วมหารือเพื่อสานต่อความความร่วมมือในโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและพื้นที่บริเวณโถงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และนับเป็นการพบปะหารือกว่า 9 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ...

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ nanoeX Air Purifier และประตูกันฝุ่นให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบฟอกอากาศภายในห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และเป็นการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ข้อที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งใน SDGs ที่บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ...

บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ขานรับ SDGs Model และ BCG Economy Model ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยการทำโครงการร่วมกัน ดังนี้ โครงการที่ 1: ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารอำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)  โครงการที่ 2: อาคารอัจฉริยะ อาคารอำนวยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โครงการที่ 3: การบริหารทรัพยากรอาคารโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรในยุคนิวนอร์มอล  โครงการที่ 4: การพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุมวลรวมจากเศษวัสดุก่อสร้าง เฟส 1    อนึ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างองค์กร อันเป็นผลลัพธ์ของการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงสอดรับกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการมุ่งเน้นสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน   ...