รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา และ ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบแม่พิมพ์จานรองแก้ว จากบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากเส้นใยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ พร้อมทั้งประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือ "การศึกษานวัตกรรมเยื่อฟางข้าวแผ่นเส้นใยไม้อัดย่อยสลายได้ทางชีวภาพ" ซึ่งดำเนินการภายใต้ บันทึกความร่วมมือ ลงนามร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวล้านนาและบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด   ...

คณะผู้บริหารบริษัทไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย Mr.Naohito Ohba, Managing Director พร้อมคณะได้ร่วมหารือเพื่อสานต่อความความร่วมมือในโครงการปรับปรุงสวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและพื้นที่บริเวณโถงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ประสานความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น และนับเป็นการพบปะหารือกว่า 9 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  ...

การปิดไฟแม้เพียงไม่นานก็สามารถช่วยชาติประหยัดพลังงานได้ หนึ่งในมาตรการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนของ บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด คือ การปิดไฟเป็นเวลา 30 นาที ช่วงระหว่างพนักงานพักกลางวัน ซึ่งเป็นการลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเผาผลาญพลังงาน ลดอุณหภูมิโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม รณรงค์ให้พนักงานปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาใส่ใจและเห็นคุณค่าของพลังงานมากขึ้น   ...