1.Senior Procurement Engineer

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
 • อายุ : 30-36
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการประมาณราคา และจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • คุ้นเคยกับ MS Project, MS Excel, MS Word, Adobe
 • เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี (เพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ)
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะการนำเสนองาน
 • มีทัศนคติที่ดี, การแก้ปัญหา, มีวิจารณญาณ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ความสามารถในการบริหารอารมณ์

 

ลักษณะงาน

ควบคุม และตรวจสอบ การจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ได้ปริมาณและสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนด รวมถึงจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย  และรวมรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สรุปยอดค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับมอบหมาย และโครงการย่อยทุกเดือน โดยเปรียบเทียบกับ Cost Summary และ Cost Detail ที่ได้รับจากแผนกบัญชีให้ตรงกัน
 • ตรวจสอบเอกสารเปรียบเทียบราคา (CCC & Compare Sheet) ของผู้รับเหมา หรือ Supplier ที่ได้รับจากผู้จัดการโครงการ โดยตรวจสอบ ต้นทุนที่ใช้สำหรับงานนั้นๆ ราคาต่อหน่วย และเอกสารอ้างอิง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างต่อไป
 • คำนวนราคาประเมิน (Assessed Value) โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลในอดีต และนำมาบันทึกลงในเอกสารเปรียบเทียบราคา เพื่อให้ทราบราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ
 • จัดทำและปรับปรุงสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งให้ผู้รับเหมา หรือ Supplier เซ็นต์รับทราบ
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของผู้รับเหมา และ Supplier ที่ได้รับจากผู้จัดการโครงการทุกเดือน โดยตรวจสอบ อาทิ ที่อยู่ เลขที่ Invoice ยอดเงิน ภาษีอากร ให้ถูกต้องครบถ้วน และบันทึกข้อมูลลงใน ไฟล์ Excel และ ระบบ Cloudia เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา และ Supplier ต่อไป
 • สรุปยอดและสถานะของสัญญาช่วงสำหรับทุกโครงการเพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาจากเอกสารการเปรียบเทียบราคาและเอกสารการเบิกจ่าย ตลอดจนแจ้งข้อมูลแก่ผู้จัดการโครงการเมื่อพบข้อมูลที่ผิดปกติ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • ปรับปรุงยอดค่าใช้จ่าย และมูลค่าของสัญญาช่วงทุกเดือน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากแผนกบัญชี และข้อมูลในระบบ บันทึกใน Site Profit Planning เพื่อส่งให้ผู้บริหารพิจารณารายจ่าย และกำไรของโครงการ
 • รวมรวมและจัดเก็บทะเบียนผู้รับเหมา และ ผู้จัดหารายใหม่ โดยประสานงานขอเอกสารที่เกี่ยวข้องจากทางหน้างาน เพื่อจัดเก็บให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง nichapa@taisei-thailand.co.th หรือสมัครด้วยตัวเอง

โทร. 022070330 ต่อ 121 (คุณณิชาภา) 

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th