2.Foreman

คุณสมบัติพื้นฐาน
• งานประจำ
• 2 – 5 ปี
• อยุธยาและภาคกลาง
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
• 20,000 – 40,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
• การศึกษา (Education) : ปวส. สาขาก่อสร้าง
• ประสบการณ์ (Experience) : ผ่านประสบการณ์ในการก่อสร้างมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
• ทักษะ ความรู้ และความสามารถ Knowledge/ Skills/ abilities
• มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง อ่านแบบได้
• สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้
• มีทักษะในการสื่อสาร
• สามารถปฏิบัติงาน : สามารถปฏิบัติงานแถว ชลบุรี ระยอง อยุธยา กรุงเทพ (สามารถทำงานได้ทุกไซต์ของบริษัท)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดขั้นตอนในการทำงานจากแผนงานก่อสร้างในแต่ละวัน โดยกำหนดจุดการทำงาน และมอบหมายให้กับผู้รับเหมาในแต่ละทีมเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง ของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• ควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา และพนักงานอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแล ให้ทำงานตามขั้นตอนการทำงาน และแผนงานในแต่ละวัน รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของการทำงานที่ได้ในแต่ละวันให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพของโครงการที่กำหนดไว้3
• วางแผน และควบคุมดูแลการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในงานก่อสร้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งควบคุมปริมาณวัสดุ และอุปกรณ์ในการทำงานให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน
• ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อย 5ส ที่หน้างานก่อสร้าง โดยการเดินตรวจสอบสภาพพื้นที่ในงานก่อสร้างตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างทำงาน และหลังเลิกงาน ให้คำแนะนำในการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานต่าง กับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลัก 5ส เพื่อให้หน้างานเกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
• รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างในด้านต่างๆ โดยการสรุปความคืบหน้าของการก่อสร้างในแต่ละวันเทียบกับแผนงานก่อสร้าง ถ่ายรูปความคืบหน้า และเขียนรายงานสภาพหน้างาน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในรายละเอียด เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันสุขภาพ
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ค่ายานพาหนะ

วิธีการรับสมัครงาน รับสมัครงานผ่านทาง • personnel2@taisei-thailand.co.th
หรือสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ ณฤดี มณีนันทน์
บริษัท ไทยเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด TAISEI (THAILAND)CO.,LTD.
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
• โทร. : 022070330 ต่อ 122
• personnel2@taisei-thailand.co.th
• http://www.taisei-thailand.co.th